پایگاه زیرنویس arrow آموزش زیرنویس

/var/www/clients/client1/web5/web/includes/database.php:477
/var/www/clients/client1/web5/web/components/com_content/content.php:1431
/var/www/clients/client1/web5/web/components/com_content/content.php:51
/var/www/clients/client1/web5/web/index.php:236شما اجازه دسترسی به این صفحه را ندارید.
برای دسترسی به این قسمت ابتدا با نام کاربری وارد سایت شوید.
Copyright © 2006 Zirnevis.com All rights reserved.
52 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'sefpatch' ORDER BY ordering
4 SELECT file, title FROM jos_sefexts WHERE title != ''
5 SELECT name, link, id FROM jos_menu WHERE published > 0 AND link LIKE 'index.php?option=com_%'
6 SELECT * FROM jos_redirection WHERE `oldurl` = '108.html' AND `newurl` != '' LIMIT 1
7 UPDATE jos_redirection SET cpt=(cpt+1) WHERE `newurl` = 'index.php?option=com_content&id=108&task=view'
8 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 80 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
9 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1438695172' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1438695172' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
10 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'Unknown' AND type = 0
11 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Unknown' AND type = 0
12 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'Unknown' AND type = 1
13 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'Unknown' AND type = 1
14 SELECT COUNT(*) FROM jos_stats_agents WHERE agent = 'com' AND type = 2
15 UPDATE jos_stats_agents SET hits = ( hits + 1 ) WHERE agent = 'com' AND type = 2
16 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 80
17 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 108 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-08-04 21:47' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-08-04 21:47' ) AND a.access <= 0
18 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
19 SELECT m.id FROM jos_modules AS m WHERE m.module = 'mod_rssfeed' AND m.published = 1
20 SELECT m.*, sum(case when p.published=1 then 1 else 0 end) as cnt FROM jos_menu AS m LEFT JOIN jos_menu AS p ON p.parent = m.id WHERE m.menutype='usermenu' AND m.published='1' AND m.access <= '0' GROUP BY m.id ORDER BY m.parent, m.ordering
21 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='usermenu' AND m.published='1'
22 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 80 ) ORDER BY ordering
23 SELECT * FROM jos_sefexts WHERE file = 'com_registration.xml'
24 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_registration&task=lostPassword'
25 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_registration&task=register'
26 SELECT * FROM jos_sefexts WHERE file = 'com_content.xml'
27 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_content&id=108&task=view'
28 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering
29 SELECT * FROM jos_sefexts WHERE file = 'com_frontpage.xml'
30 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_frontpage'
31 SELECT * FROM jos_sefexts WHERE file = 'com_gallery2.xml'
32 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_gallery2'
33 SELECT * FROM jos_sefexts WHERE file = 'com_fireboard.xml'
34 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_fireboard'
35 SELECT COUNT( id ) FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1
36 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_item_link' AND published = 1 AND link = 'index.php?option=com_content&task=view&id=108'
37 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_content&id=108&task=view'
38 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_content&id=1&task=blogcategory'
39 SELECT * FROM jos_sefexts WHERE file = 'com_remository.xml'
40 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_remository'
41 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_content&id=1&task=blogcategory'
42 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'requestee' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
43 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_content&id=131&task=view'
44 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_content&id=134&task=view'
45 SELECT * FROM jos_sefexts WHERE file = 'com_rss.xml'
46 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_rss&feed=RSS0.91&no_html=1'
47 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_rss&feed=RSS1.0&no_html=1'
48 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1'
49 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_rss&feed=ATOM0.3&no_html=1'
50 SELECT oldurl FROM jos_redirection WHERE newurl = 'index.php?option=com_rss&feed=OPML&no_html=1'
51 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
52 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering